logotypclaim czerony pl

Zadanie  dofinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w wysokości 15 000 zł.


Mazowsze serce Polski   Dziekujemy! ❤
 
 
Projekt "Dzieje Bodzanowa i okolic"otrzymał dofinansowanie na dodruk trzeciego wydania Monografii Gminy Bodzanów od Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Oficyna Wydawnicza Aspra, dostarczyła nam 500 sztuk książek.
 
Składam serdeczne podziękowania dla całego Zarządu Stowarzyszenia za wsparcie i możliwość realizacji tak wspaniałych przedsięwzięć skierowanych do mieszkańców Gminy Bodzanów.
 
 
Mirosława Żaglewska
Prezes Stowarzyszenia
 

119126273 2468834713415890 5289897070542209619 o

 

119126601 2468834760082552 3423850609233919604 n        119127613 2468834810082547 6668643855813162007 n

 

119182517 2946615162111095 7546098248486517496 n   119596882 639313993688746 3147409146314607013 n


 Książka_Zdjęcie_Społeczność_Plakat.png

 

Miło nam poinformować mieszkańców województwa mazowieckiego, że rozpoczynamy realizację projektu „Dzieje Bodzanowa i okolic”.

Zadanie polega na wykonaniu dodruku monografii Gminy Bodzanów „Dzieje Bodzanowa i okolic” w ilości 500 sztuk.
Jest to dla nas wspaniała wiadomość, ponieważ na przełomie września i października, osoby, które jeszcze nie posiadają w swoich zbiorach tej unikatowej książki, mają szansę na jej otrzymanie.

Celem zadania jest:

1. Zwiększenie krzewienia wartości historii i tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, a także zwiększenie rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej. Upamiętnienie osób i miejsc zasłużonych w Gminie Bodzanów i jej okolicach na Mazowszu, poprzez przygotowanie i wydanie w ramach zadania publikacji pn.: "Dzieje Bodzanowa i okolic".

2. Zwiększenie przekazu patriotyczno-historycznego oraz upowszechnienie dziedzictwa narodowego związanego z Gminą Bodzanów i jej okolicami poprzez przygotowanie i wydanie 500 sztuk publikacji pn. "Dzieje Bodzanowa i okolic" dla mieszkańców Mazowsza.

Zadanie polega na wydrukowaniu w drukarni 500 szt przygotowanej i gotowej do druku książki "Dzieje Bodzanowa i okolic". Książka została już przygotowana i gotowa do druku.

Dystrybucja książki odbędzie się na terenie Gminy Bodzanów, trafi do: Mieszkańców, Bibliotek, Czytelni, Szkół, Samorządu lokalnego, Jednostek organizacyjnych samorządu, Stowarzyszeń działających na terenie gminy oraz mieszkańców Gminy Bodzanów oraz województwa mazowieckiego.

 

Tematyka książki jest historyczno - patriotyczna. Publikacja ta składa się z VIII rozdziałów o następującej tematyce historycznej:

Wstęp Rozdział I 

W okresie panowania książąt mazowieckich - dr hab. Janusz Grabowski.

• Bodzanów i okolice w pradziejach

• W okresie panowania pierwszych Piastów

• Rządy Konrada I Mazowieckiego

• Początkowe dzieje klasztoru norbertanek płocki

• Rządy Bolesława II i jego syna Wacława

• Rządy Elżbiety Giedyminówny i Bolesława III

• Nadanie prawa chełmińskiego Bodzanowowi

• Dzieje księstwa płockiego do 1370 roku

• Rządy Siemowita III

• W okresie panowania Janusza I

• Zajazd w Bodzanowie

• Rozwój samorządu miejskiego

• Targi i jarmarki

• Rządy Bolesława IV

• Rządy następców Bolesława IV

• Rozwój gospodarczy w XV wieku

• Rozwój oświaty i szkolnictwa

• Bodzanów na prawym brzegu Mołtawy

• Mieszkańcy w XIV-XV wieku

• Dzieje polityczne Bodzanowa i ziemi wyszogrodzkiej w latach 1495-1526

• Parafia i kościół

• Bodzanowski kościół w XIV-XV wieku

Rozdział II

W czasach staropolskich - dr hab. Janusz Grabowski.

• Dzieje polityczne po inkorporacji Mazowsza

• Rozwój gospodarczy miasta

• Mieszkańcy

• Życie codzienne

• Parafia i kościół w XVI-XVIII wieku

• Szkolnictwo i oświata

• Upadek gospodarczy

• Herb miasta

• W ostatnich latach I Rzeczypospolitej

Rozdział III 

Miasteczko rządowe ( 1793-1868) - prof. dr hab. Janusz Szczepański.

• Pod panowaniem pruskim

• W okresie wojen napoleońskich

• W czasach Królestwa kongresowego

• Życie religijne

• Podczas powstania listopadowego

• W okresie międzypowstaniowym

• Powstanie styczniowe

Rozdział IV

W latach 1869-1918 - prof. dr hab. Janusz Szczepański.

• Źródła utrzymania mieszkańców Bodzanowa i okolic

• Ziemiaństwo i chłopi okolic Bodzanowa na przełomie XIX i X w.

• Emigracja zarobkowa za Ocean

• Cukrownia „Mała Wieś”

• Komunikacja

• Warunki życia mieszkańców. Problemy ochrony zdrowia

• Życie polityczne

• Wydarzenia rewolucji 1905-1907 roku

• Ożywienie życia społeczno-politycznego

• Ochotnicza Straż Ogniowa

• Działalność kulturalna

• Szkolnictwo

• Plagi społeczne

• Waśnie na tle narodowościowym

• Życie religijne

• Mariawici

• Podczas I wojny światowej Rozdział V – W okresie II Rzeczypospolitej - prof. dr hab. Janusz Szczepański.

• U progu Polski Odrodzonej

• Podczas bolszewickiego najazdu 1920 r.

• Życie polityczne w latach 1921-1939

• Życie gospodarcze

• Stan sanitarny. Problemy ochrony zdrowia

• Ochotnicza Straż Pożarna. Życie Kulturalne

• Szkolnictwo

• Sprawy wyznaniowe.Życie religijne

• Mariawici

• Wyznawcy religii mojżeszowej i ewangelicko-augsburskiej

Rozdział VI

W czasach II wojny światowej i hitlerowskiej okupacji - prof. dr hab. Janusz Szczepański.

• U progu wojny

• Podczas kampanii wrześniowej 1939 r.

• Polityka hitlerowska okupanta

• Zagłada ludności żydowskiej

• Dalsza eksterminacja ludności polskiej

• Ruch oporu. W walce z hitlerowskim okupantem

• Ku wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej

Rozdział VII

W Polsce Ludowej (1945-1972) - mgr Zdzisław Leszczyński.

• Pierwsze miesiące po wyzwoleniu

• Reforma rolna

• Pierwsze lata po wyzwoleniu

• Wysiedlenia ludności niemieckiej

• Wyjazdy na Ziemie Odzyskane

• Budowa aparatu bezpieczeństwa i walka z podziemiem niepodległościowym

• Walka z PSL. Referendum ludowe

• W okowach systemu stalinowskiego

• Problemy życia gospodarczego 1957-1972

• Oświata i Kultura 1945-1972

• Ochotnicza Straż Pożarna

• Życie religijne

Rozdział VIII 

U schyłku PRL (1973-1989) - mgr Zdzisław Leszczyński.

• Zmiany struktury administracyjnej

• Gminne organy władzy państwowej i samorządu

• Kryzys gospodarczy i polityczny po wydarzeniach 1976 roku

• Atmosfera początku lat osiemdziesiątych

• Stan wojenny

• Ostatnie lata przed transformacją

• Oświat i Kultura

• Życie religijne

Władze Gminy Bodzanów w III Rzeczypospolitej - mgr Zdzisław Leszczyński.

Bibliografia

Wykaz tabel

Indeks nazwisk

Indeks miejscowości i nazw geograficznych

 

Miejsce realizacji zadania
Zadanie będzie zrealizowane na terenie Gminy Bodzanów. Wydarzenie będzie miało miejsce w miejscowości Bodzanów liczącej na 31.12.2019 r. 1133 osoby /Gmina Bodzanów liczy 8,2 tyś mieszkańców/. Miejscowość znajduje się w powiecie płockim w woj. mazowieckim - 25 km od miasta Płocka. Jest to teren wiejski -gmina rolnicza z niskim dostępem do kultury ale również niską świadomością patriotyczno-historyczną lokalnej społeczności.

Grupa docelowa
Zadanie będzie realizowane na rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego, powiatu płockiego, Gminy Bodzanów.

Sposób rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej
Wydanie książki "Dzieje Bodzanowa i okolic" zaspokaja potrzeby środowiska lokalnego w zakresie dostępu i upowszechniania kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Realizacja zadania przyczyni się również do zaspokojenia społeczności lokalnej w zakresie dostępu do edukacji historycznej oraz integracji patriotycznej społeczności lokalnej. Realizacja projektu ma na celu wydanie monografii Gminy Bodzanów. Publikacja będzie stanowić wartość dodaną poprzez podtrzymywanie oraz krzewienie wartości i tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, a także rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej. Upamiętnienie osób i miejsc zasłużonych dla Mazowsza. Zrealizowanie projektu przyczyni się do wzrostu świadomości społeczności lokalnej na temat historii i kultury własnej gminy oraz rozwoju własnej tożsamości, co pozwoli w pełni wykorzystać potencjał obszaru gminy Bodzanów, stanowić będzie doskonałe źródło informacyjne i promocyjne. Lektura z pewnością stanowić będzie cenną pozycję, która uzupełni domowe biblioteczki. To pierwsza monografia Gmina Bodzanów. Projekt wpisuje się w działania na rzecz promowania patriotyzmu i lokalnej lokalnej.

Komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację.
Zadanie jest komplementarne z działaniami podejmowanymi przez stowarzyszenie w zakresie krzewienia wartości i tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, a także rozwój świadomości narodowej, jak również z działaniami lokalnego samorządu Gminy Bodzanów. Wydanie książki jest zgodne ze statutem Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego "Sokół" w Bodzanowie tj. z celami Stowarzyszenia w zakresie podejmowania działań w zakresie rozwoju kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wydanie książki wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Bodzanów na lata 2017-2027 oraz Strategię rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bodzanów na lata 2014- 2020 w zakresie dostępu do kultury, historii. Zadanie wpisuje się również w Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku w zakresie upowszechniania kultury i wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego.

Jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania?
1. Publikacja będzie stanowić wartość dodaną poprzez podtrzymywanie oraz krzewienie wartości i tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, a także rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej.

2. Nastąpi zwiększenie wiedzy historycznej przez mieszkańców województwa mazowieckiego.

3. Nastąpi upamiętnienie osób i miejsc zasłużonych dla Mazowsza.

4. Nastąpi wzrost świadomości społeczności lokalnej na temat historii i kultury własnej gminy

5. Nastąpi rozwój własnej tożsamości.

6. Nastąpi uzupełnienie bibliotek lokalnej społeczności w cenną pozycję historyczną

7. Wzrośnie świadomość lokalna, historyczna i patriotyczna

8. Nastąpi integracja społeczności lokalnej

Czy przewidywane jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji oferty w dalszych działaniach organizacji? – trwałość rezultatów zadania
Rezultaty będą trwałe ponieważ przyczynią się do osiągnięcia zakładanych celów zadania. Publikacja jest trwały elementem. Książka na długie lata zagości w domach mieszkańców Mazowsza, instytucjach i bibliotekach. Pędzie stanowić patriotyczny i historyczny przekaz dla młodych pokoleń. Publikacja zapewni zwiększenie przekazu patriotyczno-historycznego oraz nastąpi upowszechnienie dziedzictwa narodowego związanego z Gminą Bodzanów i jej okolicami poprzez wydanie książki pn. "Dzieje Bodzanowa i okolic" dla mieszkańców Mazowsza. Publikacja to przywrócenie dziedzictwa narodowego na terenie wiejskim w Gminie Bodzanów jako wątku dziedzictwa kulturowego regionu, które są szczególnie narażone na zapomnienie.

 

 

Dzieje_Bodzanowa_i_okolic.png

 

 

Koordynator projektu:

Mirosława Żaglewska Prezes Stowarzyszenia

Projekt dofinansowany ze środków "Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Mazowsze Lokalnie"
realizowanego przez Fundację Fundusz  Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz  Stowarzyszenie Europa i MY

Polityka Bezpieczeństwa

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie 2016 |  Realizacja: Hedea.pl