logotypclaim czerony pl

Zadanie  dofinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w wysokości 15 000 zł.

 

 Projekt został zrealizowany we współpracy z Wójtem Gminy Bodzanów formalnym partnerem realizowanego projektu

w zakresie merytorycznym.

 

Dzieje_Bodzanowa_i_okolic.png

 

Książka_Zdjęcie_Społeczność_Plakat.png
 

W okresie od 14 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sokół w Bodzanowie zrealizowało projekt pn. "Dzieje Bodzanowa i okolic" w ramach projektu, została wydana publikacja -Monografia Gminy Bodzanów pn. "Dzieje Bodzanowa i okolic" w ilości 500 sztuk.

Cel realizowanego projektu:

1. Zwiększenie krzewienia wartości historii i tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, a także zwiększenie rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej.

2. Upamiętnienie osób i miejsc zasłużonych w Gminie Bodzanów i jej okolicach na Mazowszu.

2. Zwiększenie przekazu patriotyczno-historycznego oraz upowszechnienie dziedzictwa narodowego związanego z Gminą Bodzanów i jej okolicami.

Dystrybucja publikacji odbyła się na terenie woj. mazowieckiego i trafiła do Mieszkańców Mazowsza, Bibliotek, Czytelni, Szkół, Samorządów, Jednostek Organizacyjnych Samorządu, Stowarzyszeń, Fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich oraz osób fizycznych i pasjonatów historii.

 

119126601 2468834760082552 3423850609233919604 n        119127613 2468834810082547 6668643855813162007 n

 

119182517 2946615162111095 7546098248486517496 n   119596882 639313993688746 3147409146314607013 n

 

Tematyka publikacji jest historyczno - patriotyczna.

Publikacja ta składa się z VIII rozdziałów o następującej tematyce historycznej:

 

Wstęp Rozdział I 

W okresie panowania książąt mazowieckich - dr hab. Janusz Grabowski.

• Bodzanów i okolice w pradziejach

• W okresie panowania pierwszych Piastów

• Rządy Konrada I Mazowieckiego

• Początkowe dzieje klasztoru norbertanek płocki

• Rządy Bolesława II i jego syna Wacława

• Rządy Elżbiety Giedyminówny i Bolesława III

• Nadanie prawa chełmińskiego Bodzanowowi

• Dzieje księstwa płockiego do 1370 roku

• Rządy Siemowita III

• W okresie panowania Janusza I

• Zajazd w Bodzanowie

• Rozwój samorządu miejskiego

• Targi i jarmarki

• Rządy Bolesława IV

• Rządy następców Bolesława IV

• Rozwój gospodarczy w XV wieku

• Rozwój oświaty i szkolnictwa

• Bodzanów na prawym brzegu Mołtawy

• Mieszkańcy w XIV-XV wieku

• Dzieje polityczne Bodzanowa i ziemi wyszogrodzkiej w latach 1495-1526

• Parafia i kościół

• Bodzanowski kościół w XIV-XV wieku

Rozdział II

W czasach staropolskich - dr hab. Janusz Grabowski.

• Dzieje polityczne po inkorporacji Mazowsza

• Rozwój gospodarczy miasta

• Mieszkańcy

• Życie codzienne

• Parafia i kościół w XVI-XVIII wieku

• Szkolnictwo i oświata

• Upadek gospodarczy

• Herb miasta

• W ostatnich latach I Rzeczypospolitej

Rozdział III 

Miasteczko rządowe ( 1793-1868) - prof. dr hab. Janusz Szczepański.

• Pod panowaniem pruskim

• W okresie wojen napoleońskich

• W czasach Królestwa kongresowego

• Życie religijne

• Podczas powstania listopadowego

• W okresie międzypowstaniowym

• Powstanie styczniowe

Rozdział IV

W latach 1869-1918 - prof. dr hab. Janusz Szczepański.

• Źródła utrzymania mieszkańców Bodzanowa i okolic

• Ziemiaństwo i chłopi okolic Bodzanowa na przełomie XIX i X w.

• Emigracja zarobkowa za Ocean

• Cukrownia „Mała Wieś”

• Komunikacja

• Warunki życia mieszkańców. Problemy ochrony zdrowia

• Życie polityczne

• Wydarzenia rewolucji 1905-1907 roku

• Ożywienie życia społeczno-politycznego

• Ochotnicza Straż Ogniowa

• Działalność kulturalna

• Szkolnictwo

• Plagi społeczne

• Waśnie na tle narodowościowym

• Życie religijne

• Mariawici

• Podczas I wojny światowej Rozdział V – W okresie II Rzeczypospolitej - prof. dr hab. Janusz Szczepański.

• U progu Polski Odrodzonej

• Podczas bolszewickiego najazdu 1920 r.

• Życie polityczne w latach 1921-1939

• Życie gospodarcze

• Stan sanitarny. Problemy ochrony zdrowia

• Ochotnicza Straż Pożarna. Życie Kulturalne

• Szkolnictwo

• Sprawy wyznaniowe.Życie religijne

• Mariawici

• Wyznawcy religii mojżeszowej i ewangelicko-augsburskiej

Rozdział VI

W czasach II wojny światowej i hitlerowskiej okupacji - prof. dr hab. Janusz Szczepański.

• U progu wojny

• Podczas kampanii wrześniowej 1939 r.

• Polityka hitlerowska okupanta

• Zagłada ludności żydowskiej

• Dalsza eksterminacja ludności polskiej

• Ruch oporu. W walce z hitlerowskim okupantem

• Ku wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej

Rozdział VII

W Polsce Ludowej (1945-1972) - mgr Zdzisław Leszczyński.

• Pierwsze miesiące po wyzwoleniu

• Reforma rolna

• Pierwsze lata po wyzwoleniu

• Wysiedlenia ludności niemieckiej

• Wyjazdy na Ziemie Odzyskane

• Budowa aparatu bezpieczeństwa i walka z podziemiem niepodległościowym

• Walka z PSL. Referendum ludowe

• W okowach systemu stalinowskiego

• Problemy życia gospodarczego 1957-1972

• Oświata i Kultura 1945-1972

• Ochotnicza Straż Pożarna

• Życie religijne

Rozdział VIII 

U schyłku PRL (1973-1989) - mgr Zdzisław Leszczyński.

• Zmiany struktury administracyjnej

• Gminne organy władzy państwowej i samorządu

• Kryzys gospodarczy i polityczny po wydarzeniach 1976 roku

• Atmosfera początku lat osiemdziesiątych

• Stan wojenny

• Ostatnie lata przed transformacją

• Oświat i Kultura

• Życie religijne

Władze Gminy Bodzanów w III Rzeczypospolitej - mgr Zdzisław Leszczyński.

Bibliografia

Wykaz tabel

Indeks nazwisk

Indeks miejscowości i nazw geograficznych

 

Miejsce realizacji zadania
Zadanie będzie zrealizowane na terenie Gminy Bodzanów. Wydarzenie będzie miało miejsce w miejscowości Bodzanów liczącej na 31.12.2019 r. 1133 osoby /Gmina Bodzanów liczy 8,2 tyś mieszkańców/. Miejscowość znajduje się w powiecie płockim w woj. mazowieckim - 25 km od miasta Płocka. Jest to teren wiejski -gmina rolnicza z niskim dostępem do kultury ale również niską świadomością patriotyczno-historyczną lokalnej społeczności.

Publikacja została wydana na terenie wiejskim -gmina Bodzanów to rolnicza gmina z niskim dostępem do kultury ale również niską świadomością patriotyczno-historyczną lokalnej społeczności. Projekt wpłynął pozytywnie na edukację lokalnego społeczeństwa. To niezwykle cenna pozycja , która stanowi źródło wiedzy historycznej dla przyszłych pokoleń. Niezwykle ważnym aspektem historycznym jest fakt, że publikacja opisuje historię małych społeczności, wiejskie tereny, których przeciętny mieszkaniec nie miałby dostępu gdyby nie wydana publikacja. To dla nas cenne źródło wiedzy historycznej i pamięci narodowej oraz rozwój naszej lokalnej tożsamości. To publikacja , która pozostanie na długie lata dla przyszłych pokoleń.

Wydanie publikacji "Dzieje Bodzanowa i okolic" zaspokaja potrzeby środowiska lokalnego w zakresie dostępu i upowszechniania kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Realizacja zadania przyczyniła się również do zaspokojenia społeczności lokalnej w zakresie dostępu do edukacji historycznej oraz integracji patriotycznej społeczności lokalnej. Publikacja stanowi wartość dodaną poprzez podtrzymywanie oraz krzewienie wartości i tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, a także rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej. Poprzez wydanie publikacji nastąpiło upamiętnienie osób i miejsc zasłużonych dla Mazowsza. Zrealizowanie projektu przyczyniło się do wzrostu świadomości społeczności lokalnej na temat historii i kultury Gminy Bodzanów i okolic oraz rozwoju własnej tożsamości, co pozwoliło w pełni wykorzystać potencjał obszaru gminy Bodzanów, oraz stanowić będzie doskonałe źródło informacyjne i promocyjne. Lektura z pewnością stanowi cenną pozycję, która uzupełniła niejedną bibliotekę podmiotów fizycznych i prawnych. To pierwsza wydana monografia Gmina Bodzanów. Projekt wpisał się w działania na rzecz promowania patriotyzmu i lokalnej historii.

Projekt jest komplementarny z działaniami podejmowanymi przez stowarzyszenie w zakresie krzewienia wartości i tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, a także rozwój świadomości narodowej. Wydanie książki jest zgodne ze statutem Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego "Sokół" w Bodzanowie tj. jest zgodny z celami Stowarzyszenia w zakresie podejmowania działań w zakresie rozwoju kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wydanie książki wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Bodzanów na lata 2017-2027 oraz Strategię rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bodzanów na lata 2014- 2020 w zakresie dostępu do kultury i historii. Zadanie wpisuje się również w Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku w zakresie upowszechniania kultury i wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego.

Poprzez realizację projektu nastąpiła zmiana społeczna w niżej przedstawionym zakresie:

- publikacja stanowi podtrzymanie oraz krzewienie wartości i tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, a także rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej,

- mieszkańcy województwa mazowieckiego zwiększyli własną wiedzę historyczną,

- upamiętniono osoby i miejsca zasłużone dla Mazowsza,

- nastąpił wzrost świadomości społeczności lokalnej na temat historii i kultury własnej gminy oraz rozwój własnej tożsamości,

- wzrosła świadomość lokalna, historyczna i patriotyczna,

 

 

 

 119126273 2468834713415890 5289897070542209619 o

 

Koordynator projektu:

Mirosława Żaglewska Prezes Stowarzyszenia

Projekt dofinansowany ze środków "Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Mazowsze Lokalnie"
realizowanego przez Fundację Fundusz  Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz  Stowarzyszenie Europa i MY

Polityka Bezpieczeństwa

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie 2016 |  Realizacja: Hedea.pl